Hemen Başvur
Faktoring / Faktoring Sözlüğü
Faktoring Sözlüğü

Faktör : Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan faktoring şirketi

Satıcı : Satılan mal veya hizmet için fatura kesen taraf. Yurtdışı factoring’de ihracatçıyı tanımlar.

Alıcı  : Mal veya hizmet satın alarak bunun bedelini ödemekle yükümlü olan taraf. Yurtdışı Faktoring’de ithalatçıyı tanımlar.     

Alacak : Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedeli.

Fatura : Alacağı gösteren belge.

Vade : Borçlunun alacağı ödemesi gerektiği tarih.

Alacak Bildirim Formu (ABF) veya Notification of Transfer of Receivable (NTR) : Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge.

Peşin İskonto : Vadesi belli alacakların ortalama vadesine göre faiz ve komisyon belirlenmesi ve işlemin başında ödeme yapılırken, komisyon, faiz ve diğer masrafların kesilerek ödenmesidir.

Değişken Faizli Rotatif İşlem : Belirlenen vadeye değişken faktoring faizi ve komisyon uygulanması, faiz ücretinin piyasa şartlarına göre belirlenmesidir. Vade sonunda anapara, faiz ve ücretlerin tahsil edilmesidir. İşlem satıcının istediği bir tarihte kapatılabilir.

Ön Ödeme : Temlik alınan fatura tutarının belli bir yüzdesinin vadeden önce satıcıya (müşteriye) ödenmesi.

Bakiye Ödeme : Temlik edilen faturanın tahsilatından sonra varsa ilgili ön ödeme, reklamasyon tutarı ve tüm masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın müşteriye (satıcıya) ödenmesi.

Bildirimli İşlemler : Borçluya temlik ihbarının  işlem anında yapıldığı işlemlerdir.

Bildirimsiz İşlemler : Borçluya temlik ihbarının yapılmadığı (hukuki süreç hariç) işlemlerdir. Bu grubu kendi içinde iki alt gruba ayırabiliriz.

  • Fatura iskontosu
  • Fatura ve ilgili müşteri çek/senet iskontosu (Çekli işlemler)

Faktoring Sözleşmesi : Faktoring Şirketi ile müşteriler arasında müşterinin daha önce doğmuş ve/veya sözleşme süresi içinde işletmesi ile ilgili  olarak yurtiçi/yurtdışı mal, hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan Faktor’e temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlandırılması için faktoring sözleşmesi tanzim edilerek imza altına alınır.

Onaylı Alacak : Rüculu faktoringte (kabil-i rücu) Borclu İşlem hacmi (BIH), rücusuz faktoringte muhabir faktoring şirketi tarafından verilen alıcı limiti içinde kalan, ihtilafsız ve vadesi 90 günü geçmemiş alacaklardır.

Onaysız Alacak : Belli bir anda her bir alıcı için Faktor tarafından verilmiş olan garanti limitinin dışında kalan alacaklardır.

Reklamasyon : Satılan mal veya hizmette çıkabilecek fiziki veya hukuki kusurlar.

İhtilaf (Dispute) : Borçlunun (alıcının) temlik edilen faturayla satın aldığı mal ile ilgili reklamasyon çıkması durumu.

Temlik (Assignment) : Bir alacağın hukuki olarak ve vecibeleri ile alacaklıdan  (temlik eden) başka bir tarafa (temellük eden) devir edilmesidir. Temlik borçluya bildirilmek zorunda değildir. Bildirim yapılırsa temellük eden borçludan keyfiyet talep edebilir. Keyfiyet kabul etmek değildir. Sadece alacağın temlikli olduğunu "gördüm biliyorum” demektir.

Temlik Notu (Assignment Clause) : İhracat işlemlerinde alacağın üzerinde ilgili alacağın temellük edene temlik edildiğini ve ödeme yerini bildiren yazılardır. Bu yazılar matbu etiketler şeklinde olduğu gibi kaşe olarak da yaptırılarak satıcıya faktor tarafından verilir. Üzerinde temlik notu olmayan faturalar onaysız kabul edilir.

Temlik Bildirimi ( Introductory Letter): Faktor ile satıcı arasında bir alıcı için faktoring işlemi başladığında alıcıya giden genel temlik bildirimidir. Genelde yurtdışı işlemlerde alıcılardan bu bildirimlerin kabulü talep edilir.

Azami Faktoring Hacmi (AFH) :  Temlik alınacak fatura tutarlarının azami toplamı.

Kullanımdaki Fonlar : Satıcıya (müşteriye) kullandırılmış ön ödeme, faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve diğer masraflar tutarlarının toplamı.

Faktoring Ücreti  : Satıcının kullanımdaki fonlarının üzerinden hesaplanan faiz tutarı.

Faktoring Komisyonu  : Temlik edilen alacak üzerinden alınan hizmet bedeli.

Limit Onay Bildirimi / Formu (LOB, LOF) : Alıcının onaylı limitini, onaylanan satış vadesini, geçerli adresini ve limitin diğer şartlarını bildiren faktoring sözlemesi ekleri olan bildirimlerdir.

Limit İptal Bildirimi/Formu (LIB, LIF) : Alıcının limitinin iptalini bildiren formdur. Limit iptal tarihinden itibaren yapılan satışlar onay sızdır.

Geri Temlik : Faktoring şirketinin belirli bir süre içinde veya ihtilaf yüzünden tahsil edemediği kendisine önceden temlik edilmiş alacakları satıcıya geri devridir.

Alacak Raporu (Receivables Ledger) : Faktoring şirketinin satıcı bazında her alıcı için tuttuğu tahsil edilmemiş faturaların fatura tarihi, temlik tarihi, fatura vadesi, faturanın durumu (onaylı, onaysız, ihtilaflı/ihtilafsız) gösteren listedir.

Garanti ödemesi (PUG) : Faktoring şirketinin satıcıya, alıcısının onaylı ve garanti altındaki faturalarını vadesinden 90 gün sonra halen ödemediği durumda yaptığı garanti ödemesidir. Faturaya daha önceden ön ödeme verildiyse, ödeme tutarı düşülerek geriye kalan kısım ödenir.

İhtilaf (Dispute): Alıcıların faturalardan doğan borçlarına herhangi bir neden dolayı itirazıdır. İhtilaflar onaylı alacaklardan çıkartılır. Muhabirler alıcıların yaptıkları ihtilaf bildirimlerini (Dispute Notice) faktore iletirler. Garanti kalkar. İhtilaf bildirimi satıcıya mutlaka yapılmalıdır. İhtilafın kalkması halinde alacak onaylı hale döner.

FCI (Factors Chain International) :  Uluslararası faktoring işlemlerini düzenleyen, uluslararası faktoring şirketlerinin üye olması gerektiği organizasyondur.  İki faktoring şirketi arasında çözülemeyecek durumlarda FCI kuralları ve tahkimi uygulanır.

Temlik Yasağı (Ban On Assignment) :  Bazı firmalar temlik yasağı uygularlar. Bu temlik yasağı firmaların ana sözleşmesinde tedarikçilerinin kendilerinden olan alacaklarını 3. tarafa temlik etmelerini kabul etmediklerini yazılı olarak bildirmeleri demektir. Burada faktoring yine de yapılabilir ama temlik yasağı olan alıcı, satıcıya direk ödeme yaparsa temlik 3. tarafa yapılmış olsa bile ödeme sorumluluğu biter.